REGULAMIN z dnia 07.01.2013r.


I. Użyte terminy i definicje

1. Regulamin Serwisu, zwany dalej "Regulaminem" – niniejszy dokument, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną;

2. urStyle.pl – portal społecznościowy urStyle.pl, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez Organizatora, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;

3. Organizator – Organizator serwisu, BiznesIT Damian Gądziak, z siedzibą w Poznaniu, ul. Przemysłowa 68 lok. 12, 61-541 Poznań, NIP 6182097622, REGON 302286244;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca w jakikolwiek sposób z serwisu urStyle.pl

5. Użytkownik Zarejestrowany – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie, otrzymując swój unikalny Login oraz dostęp do Konta Użytkownika, zabezpieczony hasłem podanym przez ww. Użytkownika;

6. Login – unikalna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego, wybrana przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika; Login nie może być wulgarny;

7. Konto Użytkownika – miejsce w serwisie dostępne po zalogowaniu, prowadzone dla Użytkownika przez urStyle pod unikalną nazwą (login) przy wykorzystaniu, którego Użytkownik Zarejestrowany może wprowadzać i zarządzać swoimi danymi, opisami i innymi elementami zamieszczanymi w serwisie urStyle;

8. Profil – miejsce w serwisie urStyle.pl, dostępne dla wszystkich Użytkowników, gdzie publikowane są informacje o Użytkowniku Zarejestrowanym;

9. Administratorzy – osoby odpowiedzialne za prowadzenie serwisu, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

10. Sprzedający – Użytkownik Zarejestrowany wystawiający Towar na sprzedaż lub wymianę;

11. Kupujący – Użytkownik Zarejestrowany składający Ofertę w odpowiedzi na zamieszone ogłoszenie Sprzedającego;

12. Transakcja – umowa cywilnoprawna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, zawarta przy wykorzystaniu serwisu urStyle.pl, na warunkach uzgodnionych między stronami;

13. Ogłoszenie – zamieszczony przez Użytkownika Zarejestrowanego Towar w celu dokonania Transakcji, prezentowany w serwisie wraz z opisem zawierającym proponowane warunki Transakcji;

14. Towar – przedmiot Oferty, stanowiący własność Użytkownika, który zamieścił go w Serwisie wraz z odpowiednim opisem, charakteryzującym jego podstawowe cechy oraz realnym jego zdjęciem, do wykorzystywania którego Użytkownik posiada stosowne prawa. Towarem mogą być wszelkie przedmioty, stanowiące elementy odzieży lub dodatki i akcesoria bezpośrednio powiązane z sektorem odzieżowym, a także kosmetyki. Towary nie związane z tematyką serwisu lub zabronione przez stosowne zapisy Regulaminu mogą zostać usunięte z serwisu.

15. Reputacja – punkty przyznawane Użytkownikowi za aktywność na serwisie, a także za szczególne osiągnięcia.

II.Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu urStyle.pl wraz z prawami i obowiązkami jego Użytkowników, a także obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów uprawnionych do prowadzenia i administrowania Serwisem urStyle.pl w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się dokładnie z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

III.Rejestracja

1. Korzystanie z serwisu może wymagać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na oznaczonych stronach serwisu;

2. Pomyślne ukończenie przez Użytkownika procesu rejestracji jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem Użytkownika do przestrzegania treści Regulaminu.

3. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną założeniem Konta. Z Serwisu mogą korzystać osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, jedynie pod kontrolą prawnych opiekunów. Osobom pozbawionym zdolności do czynności prawnych, nie przysługuje prawo założenia Konta Użytkownika.

4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika.

5. Dokonując rejestracji na portalu urStyle.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BiznesIT.

6. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez BiznesIT, w tym prawo do ich edycji a także prawa do żądania zaniechania ich przetwarzania.

IV. Ogólne prawa i obowiązki Użytkowników.

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu urStyle.pl, wraz ze wszystkim funkcjami udostępnionymi przez urStyle.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.

3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w urStyle.pl treści i materiałów, które:
- są sprzeczne z obowiązującym prawem,
- naruszają prawa innych Użytkowników, w tym prawa majątkowe i autorskie,
- są powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe,
- wzywają do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
- nawołują do aktów przemocy,
- obrażają Użytkowników lub inne osoby,
- promują inne strony internetowe,
- promują programy partnerskie firm trzecich,
- zawierają treści o charakterze pornograficznym,
- zawierają treści o charakterze reklamowym i komercyjnym,
- stanowią linki prowadzące do stron zawierających treści opisane w tym paragrafie.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści, materiały oraz publikując Oferty zaświadcza, że są one wolne od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób i podmiotów trzecich. Równocześnie Użytkownik poświadcza posiadanie majątkowych praw autorskich do publikowanych treści, materiałów i Ofert, nie ograniczonych na rzecz podmiotu lub osoby trzeciej, włącznie z prawami do korzystania z ww. treści, w tym prawa wykorzystania wizerunku osoby trzeciej oraz publikowania i rozpowszechniania w sieci internet.

5. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu lub zapisów prawa, mogą one zostać usunięte przez urStyle bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

6.Użytkownik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia osób i podmiotów trzecich z roszczeniami w stosunku do właściciela lub Administracji Serwisu urStyle.pl z tytułu naruszenia ich praw poprzez zamieszczenie przez Użytkownika treści, materiałów lub Oferty, Użytkownik przejmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za ten czyn, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz odszkodowań zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody.

7. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez Administrację Serwisu o zaistnieniu faktu opisanego w pkt. 6 drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail.

8. Zakazane są wszelkie działania mające na celu zakłócić prawidłowe działanie systemu - w tym dokonywanie transakcji fikcyjnych oraz transakcji między kontami należącymi do tej samej osoby, co jest zabronione. Dokonanie ww. transakcji może skutkować zawieszeniem kont stron transakcji lub usunięciem z Serwisu.

9. Użytkownicy Zarejestrowani ponoszą całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone w serwisie treści, materiały oraz oferty, a także za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik publikujący Komentarze pod stylizacjami oraz posty na Forum, wyraża zgodę na ich publikację. Nie jest możliwe usunięcie wszystkich wpisów na prośbę Użytkownika.

11. Zabrania się umieszczania w komentarzach pod stylizacjami treści reklamowych czy spamowych, zaproszeń do profili czy linków, które nie dotyczą przedstawionej na obrazku tematyki. Za publikację takich treści Użytkownik może otrzymać blokadę konta lub odjęcie punktów Reputacji.

12. Użytkownik ma prawo umieszczać w miejscu opisu „o mnie” informacji na swój temat.

13. Zabrania się umieszczania w miejscu opisu „o mnie” linków do serwisów konkurencyjnych czy nazw kont prowadzonych na serwisach konkurencyjnych.

V. Konto użytkownika

1. Użytkownik może posiadać w Serwisie nie więcej niż jedno Konto Użytkownika.

2. Jeżeli Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, wszystkie Konta Użytkownika mogą zostać zablokowane do czasu usunięcia powielonych Kont Użytkownika.

3. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do Serwisu oraz udostępnianie Konta Użytkownika osobom trzecim.

4. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie (po uprzednim poinformowaniu drogą mailową) możliwość usunięcia Konta Użytkownika w następujących sytuacjach:
1.Jeżeli Użytkownik nie logował się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2.Jeżeli do Administratorów serwisu wpłynęła informacja od organów ścigania w sprawie naruszenia prawa przez Użytkownika w związku z posiadaniem Konta Użytkownika,
3.Jeżeli Konto Użytkownika zostało zablokowane więcej niż 4 razy w ciągu miesiąca,
4.Jeżeli Użytkownik wykorzystuje je do rozsyłania spamu lub niedozwolonych reklam na Serwisie,
5. Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika na własne żądanie wyrażone drogą e-mailową,
6. Usunięcie Konta Użytkownika następuje w ciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia.
7. Administratorzy mogą odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli:
- Konto Użytkownika zostało zablokowane przez Administratorów za naruszenie postanowień Regulaminu;
W takim wypadku usunięcie może nastąpić po ustaniu powyższych przyczyn.

VI. Transakcje

1. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo zamieszczenia Ogłoszenia o sprzedaży lub wymianie przedmiotu.

2. Ogłoszenie sprzedaży Towaru, dodana w odpowiedniej kategorii posiada określoną przez zamieszczającego ją Użytkownika cenę oraz warunki finalizacji.

3. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Każde Ogłoszenie może zostać zweryfikowane przez Administratorów pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem. Towar zweryfikowany negatywnie lub niespełniający warunków opisanych poniżej może zostać usunięty przez Administratorów bez wcześniejszego ostrzeżenia o takim usunięciu.
1. Towary, które będą sugerować swoją ceną, opisem bądź wyglądem, że są zamiennikami produktu markowego, nie zawierające informacji w opisie o takim fakcie, będą usuwane, a Konto Użytkownika może zostać zablokowane.
2. Towary, które nie są zgodne z tematyką Serwisu nie mogą stanowić przedmiotu Oferty. Serwis zastrzega sobie możliwość usunięcia Oferty, którą uzna za niezgodną z tematyką Serwisu.

VII. Zgłoszenia treści obraźliwych

1. Każdemu z Użytkowników należy się szacunek, dlatego każda forma obrażania może zostać ukarana blokadą Konta Użytkownika bądź upomnieniem wysłanym drogą elektroniczną (e-mail lub wiadomość prywatna na Serwisie).

2. Za obraźliwe uznaje się wulgaryzmy (wykropkowane częściowo, niedokończone oraz te w językach obcych), wypowiedzi rasistowskie, erotyczne i nawołujące do nienawiści, poniżanie i wyśmiewanie innych Użytkowników. Każda wiadomość poniżej poziomu kultury może zakończyć się częściową blokadą Konta lub mailowym upomnieniem.

3. Jeśli Użytkownik zgłasza obraźliwą wypowiedź, która została sprowokowana przez tego Użytkownika lub sam Użytkownik również wypowiadał się w sposób obraźliwy, na obie strony rozmowy może zostać nałożona blokada.

VIII. Odpowiedzialność Serwisu

1. Właściciel i Administratorzy Serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.

2. urStyle.pl nie jest stroną w zawieranych za pośrednictwem Serwisu umowach między Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

3. Administratorzy dokładają wszelkich możliwych starań by Serwis działał w sposób niezakłócony. UrStyle.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Serwisu.

4. urStyle.pl nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych na Serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami, materiałami i informacjami zamieszczonymi na Serwisie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj. 07.01.2013 r.

2. UrStyle.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.

3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co powoduje wygaśnięcie umowy między urStyle.pl, a Użytkownikiem.

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie i dostosowanych ich do indywidualnych potrzeb.
Polityka Prywatności Akceptuję